.

 

 

Algemene voorwaarden Sterkjezelfzijn Training & Coaching.

1. Algemeen.
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan
Sterkjezelfzijn Training & Coaching.
1.2 Op alle betrekkingen tussen
Sterkjezelfzijn Training & Coaching en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

2. BTW.
Conform de belastingvoorschriften zijn trainingsactiviteiten vrijgesteld van BTW. 

Coachings-activiteiten en materialen ten behoeve van trainingen en coaching worden gefactureerd met 21%  resp 6% BTW. 

(Aanpassingen en/of wijzigingen ten aanzien van BTW vanuit overheidswegen, worden per direct doorgevoerd). 

3. Betalingsvoorwaarden.
Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij Sterkjezelfzijn Training & Coaching overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

4. Annulering.
Een door opdrachtgever en
Sterkjezelfzijn Training & Coaching geaccordeerde overeenkomst kan niet eenzijdig door één van beide partijen geannuleerd worden. In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de in de betreffende overeenkomst genoemde bedragen  in rekening gebracht:
Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst : 100% van het totale bedrag. 

Annulering c.q. uitstel van de 15e tot en met de 30e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 75% van het totale bedrag.      

Annuleringen c.q. uitstel van 31 dagen of langer voor de aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 50% van het totale bedrag.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Sterkjezelfzijn Training & Coaching is ontvangen geldt als annulering- datum. Voor trainingen met een open inschrijving geldt een bedenktijd van 14 werkdagen.

In de onderstaande gevallen van annulering door Sterkjezelfzijn training & Coaching worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Bij overmacht door bijv. ziekte of (directe) familie- omstandigheden, waarbij de training en / of diensten geen doorgang kunnen vinden; en er geen vervanging vanuit Sterkjezelfzijn training & Coaching kan worden geboden, wordt indien mogelijk, de training verplaatst naar een alternatieve datum.  

Is dit niet mogelijk, door aantoonbare redenen na overleg met opdrachtgever,  wordt de betreffende dagdeelprijs geretourneerd aan opdrachtgever. Tenzij er andere afspraken gemaakt zijn in de overeenkomst. 


5. Aanpassing van de tarieven.
Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 januari aangepast conform het door het CPB vastgestelde CPI; tenzij anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.

6. Verblijfskosten.
De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd en vooraf vastgesteld.

7. Afwijkende afspraken.
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

8. Eigendom.
Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van
Sterkjezelfzijn Training & Coaching en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van Sterkjezelfzijn Training & Coaching  niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

9. Geheimhouding.
a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen
Sterkjezelfzijn Training & Coaching en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld door beide partijen.

10. Overeenkomst
a) Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen
Sterkjezelfzijn Training & Coaching en de opdrachtgever.
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door
Sterkjezelfzijn Training & Coaching  laat adviseren en/of trainingen & coaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

c) in de overeenkomst wordt minimaal vastgelegd:
– naam van de opdrachtgever;
– omschrijving van de door
Sterkjezelfzijn Training & Coaching uit te voeren werkzaamheden;
– data van uitvoering van de werkzaamheden;
– de betreffende bedragen en de betalingscondities.
d) de overeenkomst geldt vanaf het moment dat de overeenkomst door opdrachtgever is geaccordeerd en door
Sterkjezelfzijn Training & Coaching  is ontvangen.
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken in de onderhavige overeenkomst welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

e) De opdrachtgever heeft een bedenktijd van 2 weken.


11. Verplichting van de opdrachtgever
a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke
Sterkjezelfzijn Training & Coaching nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

12. Uitvoering van de opdracht
a)
Sterkjezelfzijn Training & coaching bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van
Sterkjezelfzijn Training & Coaching 

c) Sterkjezelfzijn Training & Coaching  kan na overleg met opdrachtgever, zonodig derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
d) Opdrachtgever en
Sterkjezelfzijn Training & Coaching  selecteren in overleg een geschikte locatie.
e) De kosten van de locatie (huur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van opdrachtgever; tenzij in de betreffende overeenkomst anders bepaald.

13. Vervanging
a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.
b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever
Sterkjezelfzijn Training & Coaching hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren. 
c) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd. 
Sterkjezelfzijn Training & Coaching  zal in overleg met opdrachtgever bepalen of Sterkjezelfzijn Training & Coaching een gelijkwaardige trainer / coach zal trachten in te zetten of dat nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

14. Tarieven & kosten
De tarieven en bijkomende (materiaal)kosten, alsmede de betalingscondities, worden in de overeenkomst vastgelegd. Voor Gordon ®-trainingen worden de materialen via de NET ingekocht tegen de dan geldende tarieven van de NET (Nederlandse effectiviteit trainingen).

15. Afsluiting van de opdrachten
Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.

16. Aansprakelijkheid
a)
Sterkjezelfzijn Training & Coaching is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Sterkjezelfzijn Training & coaching van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat
Sterkjezelfzijn Training & Coaching voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.
c) Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.
d) Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.

e) Sterkjezelfzijn Training & Coaching  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen tijdens de training op trainings- lokatie.